Πολιτική Απορρήτου & Πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για μας στο Institut Ekonomického Vzdělávání z.ú. [Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV)] και στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης» (ΚΕΦίΜ) η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητές μας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Tο Institut Ekonomického Vzdělávání z.ú. ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει.

Εταιρεία: Institut Ekonomického Vzdělávání z.ú. [Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV)]

Διεύθυνση: Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Πράγα 1, Τσεχία

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΚΕΦίΜ κο Γιάννη Καλαντζάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@kefim.org.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (INEV) δηλώνει ότι δεν εκτελεί μεμονωμένη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ υπό την έννοια του άρθρου 22 του GDPR.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων - υπαλλήλων και προσωπικού του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (INEV) - υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως της Εργατικής Νομοθεσίας της Τσεχικής Δημοκρατίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λογιστική καταβολή των μισθών και των φόρων, τεκμηρίωση στην Επιθεώρηση Εργασίας, στον Τσεχικό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ασφαλιστικές εταιρείες και στην Εφορία (Οικονομική Διοίκηση) της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων - Προμηθευτών ή / και Συνεργατών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (INEV), φυσικά πρόσωπα ή / και πρόσωπα επαφής συνεργατών και νομικών προσώπων (π.χ. σχολεία) υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία για την Οικονομική Διοίκηση της Τσεχικής Δημοκρατίας ή ανάλογα με την περίπτωση, άλλες αρχές δημόσιας διοίκησης της Τσεχικής Δημοκρατίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, για πελάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (INEV), δηλαδή οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της Σύμβασης Υπηρεσιών. Χωρίς τις παρεχόμενες πληροφορίες από τους χρήστες ο σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να εκπληρωθεί.

Προκειμένου να εκτελέσουμε τη Σύμβαση Υπηρεσιών, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: όνομα και επώνυμο, διδακτικό έτος, διεύθυνση σχολείου, περιοχή, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή, ανάλογα με την περίπτωση, άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κοινοποιούνται από το χρήστη υπηρεσιών ή το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι Συμβάσεις αποθηκεύονται για σκοπούς λογιστικής επεξεργασίας και για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων στις αρχές δημόσιας διοίκησης (Οικονομική Διοίκηση της Τσεχικής Δημοκρατίας κ.λπ.) σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για περίοδο 10 ετών, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων πληρωμής.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων - εργαζομένων, πελατών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (INEV) ή / και τα πρόσωπα επαφής των πελατών (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών πελατών) και Συνεργατών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (INEV) ή / και τα πρόσωπα επαφής τους (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συνεργατών) υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (INEV) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, πελατών / χρηστών υπηρεσιών, προσώπων επαφής πελατών και υπαλλήλων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (INEV) (όνομα, επώνυμο, φωτογραφία) υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσης των υποκειμένων, μόνο σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διαφήμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (INEV) έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει συγκατάθεσης μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγήθηκε η συγκατάθεση. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί γραπτώς από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή ή μπορεί να ανανεωθεί από αυτά. Η συγκατάθεση ισχύει μόνο για το άτομο, το οποίο υπέγραψε ή με άλλο τρόπο την επαλήθευσε ηλεκτρονικά. Η συγκατάθεση καταρτίζεται και καταχωρείται σε ηλεκτρονική μορφή ως ξεχωριστό έγγραφο.

Με βάση τη συγκατάθεση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (INEV) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών (συμμετεχόντων στην Οικονομική Ολυμπιάδα), ιδίως με σκοπό τη μεταφορά τους σε τρίτους προκειμένου να διασφαλιστεί η προώθηση, να καταστεί δυνατή η συλλογή βραβείων και η χρήση των υπηρεσιών και προκειμένου να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα του τελικού γύρου της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (INEV) έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών με βάση τη συγκατάθεσή τους για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 έτους μετά τον τελικό γύρο του αντίστοιχου έτους της Οικονομικής Ολυμπιάδας, κατά την οποία χορηγήθηκε η συγκατάθεση.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (INEV) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συντονιστών (εκπαιδευτικών) με βάση τη συγκατάθεσή τους, ιδίως για να κανονίσει και να οργανώσει την Οικονομική Ολυμπιάδα και να εξασφαλίσει τη συνεργασία με τους συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (INEV) σε σχέση με την Οικονομική Ολυμπιάδα. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (INEV) έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συντονιστών βάσει της συγκατάθεσής τους για μέγιστη περίοδο 5 ετών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Σε περίπτωση υποβολής εναντίωσης δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για λόγους υπεράσπισης των νομικών μας αξιώσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (INEV) είναι υποχρεωμένος να εκτελεί αιτήματα υποκειμένων προσωπικών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εάν είναι απαραίτητο, όσον αφορά την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των ληφθέντων αιτημάτων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (INEV) είναι επίσης υποχρεωμένος να ειδοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την επέκταση αυτή εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και τους λόγους αυτής της επέκτασης.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (INEV) δεν χρειάζεται να παρέχει πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε περιπτώσεις όπου το υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη αυτές τις πληροφορίες [π.χ. δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (INEV) https://www.oikonomikiolympiada.gr/].

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Institut Ekonomického Vzdělávání z.ú. [Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV)]

Διεύθυνση: Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Πράγα 1, Τσεχία

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του ΚΕΦίΜ: Γιάννης Καλαντζάκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@kefim.org.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.